WAT IS "SYSTEEMHERSTEL"?

LANDSCHAPSECOLOGISCHE SYSTEEMANALYSE

gebiedsdiagnostiek op maat


Wat is nu precies "systeemherstel"?. Dat woord wordt overal gebruikt - en afhankelijk van de context krijg je een andere uitleg. 

 

Hier een globale benadering over "wat is een systeem" en vervolgens het herstel ervan.

Een systeem is een gebied dat bestaat uit kleinere onder-delen, die elk ge-karakteriseerd zijn door  specifieke omgevingscondities - en soorten die daarop reageren. 

 

Een soort komt alleen ergens voor als die zijn levens-cyclus daar kan voltooien.

 

Sommige soorten hebben daarvoor verschillende plekken met hele bepaalde omstandigheden nodig; andere zoeken dat op 1 plek. Met name faunasoorten hebben vaak meerdere plekken nodig (Broedgebied, foerageergebied, rustgebied, overwintergebied, etc.), plantensoorten meestal maar 1 plek.

De LESA is een goed middel om de verschillende onderdelen van zo'n systeem in beeld te krijgen. 

 

Ze achterhaald daarbij welke factoren nu bepalend / sturend zijn in het voorkomen van soorten.

Systemen ervaren altijd "druk" op hun voort-bestaan. Dat komt omdat alles in het leven nu eenmaal onderworpen is aan vergankelijkheid en verandering. 

 

Maar in toenemende mate oefent menselijke invloed druk uit op de omgevings-factoren in natuurge-bieden.

 

Daardoor verschuiven om-standigheden zich en kunnen soorten niet meer (goed) hun levenscyclus voltooien.

Door onze mense-lijke activiteiten oefenen we in-vloed uit op onze omgeving. 

 

Dat kan betekenen dat we omgevings-factoren dusdanig beinvloeden, dat ze verschoven raken tov. de eisen die soorten stellen om hun levenscyclus te kunnen vol-tooien. 

 

Dat noemen we "drukfactoren" en een andere term daarvoor zijn "VER"-themas: VERdroging, VERmesting,VERzuring,VERhorsting, etc, etc. We kunnen niet direct iets aan een drukfactor meten. VERdroging bepalen we bv. door middel van een peilbuis voor grondwaterniveaus, of stijghoogten, of we meten het vochtgehalte in de bodem. 

Dus "systeemherstel"  is het redu-ceren of wegnemen van de invloed van drukfactoren op sturende systeemfactoren. 

 

Uit de LESA weten we welke factoren bepalend zijn voor een gebied - daar kunnen we van bekijken of daarop valt bij te sturen. Daarvoor zijn herstelstrategieen ontwikkeld.

 

De verwachting is dat daardoor biodiversiteitsverlies kan worden verminderd, gestopt en/of omge-keerd, en een gewenst natuur-resultaat kan worden behaald. Dat is vaak geen eenvoudige opgave. Drukfactoren zijn vaak grootschaliger dan het betreffende gebied en de oplossing vergt de gezamenlijke inspanning van zeer uiteenlopende stakeholders. Ook is het de vraag in hoeverre een systeem nog te herstellen is... De LESA moet daar een antwoord op kunnen geven.

Hieronder de samenvatting van de rol van de LESA en de herstel-strategieen ten behoeve van systeemherstel.