BLOK 2 - synthese toekomstperspectief

Op grond van de natuurdoelanalyse - wat verwachten we?


Waarom deze stap?

In de Natuurdoelanalyse hebben we alle informatie over de Natuurkwaliteit, de Omgevingscondities en Drukfactoren en de Herstelmaatregelen verzameld.

 

Hier moeten we die informatie synthetiseren en wegen om te zien of de gevolgde koers door kan gaan of moet worden bijgestuurd.

Wat moet je doen?

Om te beginnen.

 • Naar aanleiding van de Natuurdoelanalyse - Wat zijn de doelen uit Natura 2000-beheerplan (Aanwijzingsbesluit)
  • Concreet: potentie, omvang kwaliteit, locatie.
  • Verslechtering of niet.
  • Behoud of uitbreiding.
 • Vergelijk uitkomsten van de Natuurdoelanalyse met de doelen uit het Natura 2000-beheerplan:
  • D.m.v. trendanalyse, areaal, kwaliteit verwachting en potentie.
  • Verschil = distance to target per doel of locatie.
  • Mogelijke differentiatie per locatie – ook in kaartbeelden uitwerken. Datamanagement hoe met die hoeveelheid informatie om te gaan.

Breng vervolgens alle denkbare herstelmaatregelen per locatie binnen een gebied in kaart.

 • Hieruit volgt de urgentie voor het gebied.
 • Constatering wat moet eerst: overlevingsmaatregelen of systeemherstel? 
  • Die verschillende maatregelen moeten elkaar niet in de wielen rijden: strategie voor de korte en lange termijn. Heeft te maken met de effectiviteit van de herstelmaatregelen.
  • Gebieden kunnen ook in verschillende fasen zijn – er kan al systeemherstel zijn ingezet, maar hoe ver ben je daarmee? Duurt lang. 
 • Differentiëren naar locatie – ook in kaartbeelden uitwerken. Vegetatiekaarten, monitoringsgegevens, etc. Zijn hier bedrijven voor? GIS-tools net als CMSi om met technische voorzieningen aan adaptive management te kunnen doen. Hoe krijg je die baaierd aan informatie gekoppeld aan beheer? Analysekunst. Mentaal en technisch managen van alle informatie.


Beoordeling en hoe verder?

SYNTHESE

Wanneer het verwachte effect van uitgevoerde en geplande herstelmaatregelen afgezet wordt tegen de gewenste en huidige omgevingscondities en gewenste en huidige natuurkwaliteit, ontstaat het beeld van eventueel resterende problemen in het Natura 2000-gebied. 

 

Vragen die beantwoord moeten worden zijn dan ook:

 1. Zijn de omgevingscondities in het Natura 2000-gebied na het uitvoeren van het geplande pakket aan maatregelen op orde of is er een restprobleem? 
 2. Hoe urgent is dit restprobleem?

 

LANGE TERMIJN EN TOEKOMSTPERSPECTIEF

Op langere termijn kan, gezien prognoses van bijvoorbeeld de drukfactor stikstof (AERIUS monitor), behaald resultaat teniet gedaan worden. Uitgevoerde of geplande maatregelen, bijvoorbeeld plaggen van terrein, blijken niet duurzaam of niet herhaalbaar. Het is daarom van belang om bij de synthese van ook te bekijken welke drukfactoren de omgevingscondities op langere termijn negatief kunnen beïnvloeden.

 

Hierbij kunnen de volgende vragen behulpzaam zijn:

 1. Zijn de omgevingscondities duurzaam op orde, of ontstaat op langere termijn verslechtering ten opzichte van de prognose door bijvoorbeeld een te hoge stikstofdepositiedruk?
 2. Zijn er patronen in de trends zichtbaar die iets zeggen over de ontwikkeling van het Natura 2000 gebied en is er een verklaring voor de patronen of verschillen?
 3. Welke drukfactoren zijn op welk schaalniveau uit de analyse gekomen? Welke hiervan zijn gebied overstijgend en dus vanuit systeemherstel noodzakelijk om aan te pakken?

Hulpmiddelen en ter inspiratie.

Naar de Natura 2000-beheerplannen:Omgevingscondities

LESA alleen als nodig

Herstelmaatregelen