BLOK 1 - basis: wat zijn de doelen?

wat zijn de lokale instandhoudingsdoelen


Waarom deze stap?

De basis van de gehele analyse hierna is een goed en compleet overzicht van de doelen voor een gebied. Dus het maken van een overzicht van de Kernopgaven en de Instandhoudingsdoelen is het fundament voor de eigenlijke analyse.

 

WAT MOET JE DOEN?

KERNOPGAVEN

“Ten behoeve van de formulering van de Natura 2000-doelen op landelijk en op gebiedsniveau zijn per landschapstype kernopgaven geformuleerd (voormalige Ministerie LNV, 2006). Deze zijn opgenomen in het Natura 2000-doelendocument.

 

Aan elk Natura 2000-gebied zijn één of meer kernopgaven toebedeeld. Elk Natura 2000-landschap én elk Natura 2000-gebied levert nu en op termijn een eigen specifieke bijdrage aan de instandhouding van de biodiver-siteit van de Europese Unie.”

 

INSTANDHOUDINGSDOELEN

Naast de doelen die in de kernopgaven staan, zijn er voor elk gebied specifieke doelen voor een aantal soorten en Habitattypen geformuleerd. Dit zijn de ‘instandhoudingsdoelen’ zoals in het Aanwijzingsbesluit zijn vastgelegd.

 

Een instandhoudingsdoelstelling kan zowel een behouds- als een uitbreidingsdoelstelling inhouden, maar zorgt er altijd voor dat de situatie van het moment van aanwijzing niet verder mag verslechteren.Beoordeling en Hoe verder

DUIDING

  • Maak een goed overzicht van alle doelen.
  • Voeg daar aan toe welke eisen hierbij horen vanuit de herstelstrategieën.

Hulpmiddelen en Ter Inspiratie

Link naar de instandhoudingsdoelen per gebiedOmgevingscondities

LESA alleen als nodig

Herstelmaatregelen