BLOK 1 - drukfactor stikstof

meer over de Drukfactor Stikstof


WAAROM DEZE STAP?

OVER STIKSTOF

Een overmaat aan stikstof -in diverse vormen- heeft nadelige invloed op de biodiversiteit. In ons literatuuroverzicht is daar een speciale download voor aanwezig.

 

Sommige van de VER-thema's worden door een overmaat aan Stikstof veroorzaakt, andere niet.  Vermesting kan bijvoorbeeld een gevolg zijn van teveel stikstof op een locatie, of van landbouw- of riool-effluent, of veroorzaakt door interne processen, of door drainage en de vertering van aanwezige biomassa door verhoogde aeratie. 

WAT MOET JE DOEN?

Stikstof draagt in belangrijke mate aan de problematiek van het biodiversiteitsverlies bij - als complicerende factor. Lokaal onderzoek kan vaststellen waardoor problemen worden veroorzaakt.

  • Hoeveel Stikstof (per stikstoftype?) is er in het gebied geaccumuleerd?
  • Depositie en interactie met bodemtypen en andere relevante ecofactoren, etc?
  • Wat zegt dit ecologisch?
  • Hoe verhoudt zich dit tot systeemkenmerken?
  • Duur en grootte bepalen via AERIUS en RIVM MAN-netwerk.


BEOORDELING EN HOE VERDER

CONCLUSIES

HULPMIDDELEN EN TER INSPIRATIE

Download
Wat doet stikstofdepositie
Wat doet stikstofdepositie.pdf
Adobe Acrobat document 120.6 KB
Download
Roland Bobbink, Gijs van Dijk, Eva Remke & Hilde Tomassen (18-01-2022); Herstelbaarheid van door stikstofdepositie aangetaste Natura 2000-habitattypen: een overzicht. Rapportnummer: RP-21.117.21.95. O
6c62b831-0bobbinketal2022rapportherstelb
Adobe Acrobat document 3.5 MB
Download
Bobbink, R. (2021). Effecten van stikstofdepositie nu en in 2030: een analyse. Onderzoekcentrum B-WARE, Nijmegen. Rapportnummer RP-20.135.21.35. Opdrachtgever: Greenpeace Nederland
Bobbink2021_RapportStikstofGreenPeace_DE
Adobe Acrobat document 6.3 MB
Download
H.F. van Dobben, R. Bobbink, D. Bal en A. van Hinsberg, 2012. Overzicht van kritische depositiewaarden voor stikstof, toegepast op habitattypen en leefgebieden van Natura 2000. Wageningen, Alterra, Al
overzicht_van_kritische_depostiewaarden_
Adobe Acrobat document 4.0 MB
Download
A.B. van den Burg, et al. 2021. Stikstof en natuurherstel. Onderzoek naar een ecologisch noodzakelijke reductiedoelstelling van stikstof. In pdracht van Wereld Natuur Fonds en Natuurmonumenten.
210408__rapport-stikstof-van-den-burg-et
Adobe Acrobat document 3.8 MB


Omgevingscondities

LESA alleen als nodig

Herstelmaatregelen