Blok 3 - uitvoering, monitoring en evaluatie

uitvoeren van de herstelmaatregelen en volgen van hun effectiviteit


WAAROM DEZE STAP?

Over uitvoering en monitoring

 • Welke maatregelen zijn er in Blok 2 gekozen?
 • Wat is de verwachting van de nieuwe gezamenlijke set maatregelen? (effectiviteit / herhaalbaarheid / responstijd)?
 • Uitvoeringsplan?
 • Monitoringsplan?

Over evaluatie

 • Hebben de maatregelen gewerkt?
 • Zowel in termen van proces(indicatie) als van lokaal doelbereik van natuurresultaat?
 • Hoe verhouden ze zich tot de inzet in tijd / geld / capaciteit?

Wat moet je doen?

UITVOERING

 • Maak een Plan van Aanpak volgens een methode van projectmanagement
 • Zorg voor transparantie en stakeholder betrokkenheid.

MONITORING EN EVALUATIE

 • Zorg voor een goed opgesteld monitoringsprogramma, met daarbij de juiste meetvragen en het daarop toegesneden meetnet
 • Het opstellen daarvan is geen sinecure! Bedenk goed welke processen je op welke schaal en termijn kunt volgen om dosis-effect relaties vast te stellen. 
 • Bedenk van te voren hoe de dataverzameling, -opslag en bewerking, interpretatie, beoordeling en rapportage moet gaan plaatsvinden. 
 • Stel van te voren evaluatiecriteria op. Die moeten goed worden afgestemd met verschillende belangenpartijen om discussie achteraf te voorkomen.
 • Maak heldere transparante rapportages - laat goed zien hoe de gegevens zijn verzameld, bewerkt en beoordeeld en wat de conclusies zijn.  Werk transparant en clean, dan gaan de discussies later niet over de werkwijze maar over hoe je om wilt gaan met de uitkomsten.


Beoordeling en hoe verder?

De steekwoorden zijn:

 • werk projectmatig
 • wees duidelijk
 • wees transparant
 • wees voorbereid

Hulpmiddelen en ter inspiratie.

Behulpzame informatiebronnen

 1.  De criteria voor de samenstelling en kwaliteit van de habitattypen is vastgelegd in de Profielendocumenten.
 2. Kijk ook voor meer informatie op de website van Natura 2000.
 3. Informatie over de monitoring staat in de Werkwijze Monitoring Beoordeling Natuurnetwerk – Natura 2000 op de website van BIJ12
 4. Veel informatie over alle soorten vegetaties en soorten op de site van het OBN.


Omgevingscondities

LESA alleen als nodig

Herstelmaatregelen