Online hulpmiddelen voor LESA

beknopt overzicht van online hulpmiddelen voor een lesa.


Dit is een levend overzicht, en wordt regelmatig verbeterd en uitgebreidBODEM EN RELIEF


Bodem - profielen en verspreiding lagen

BODEM

Geologie - Diep (oud) en Ondiep (Kwartair).

https://www.dinoloket.nl/ondergrondmodellen

 

6 BRO-modellen toegelicht:

https://storymaps.arcgis.com/stories/e63620dd6aab44caa70fa0f796b0316d


Palaeogeografische kaarten


Bodem - hoogtekaarten

BODEM

Fysische Geografie - Landschapsvormen en hoogteligging (via AHN).

https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/


Gradientenkaart


Bodemwarmte


Bodem - bodemdaling


Bodem - bodemkaarten

BODEMPROFIELEN

Bodem - Verspreiding bodemtypen en  bodemkenmerken (bv. kalk, ijzer, organische stof, etc.).

https://www.dinoloket.nl/ondergrondmodellen


Klimaateffectatlas
GRONDWATER


Grondwater - kwaliteit


Roodblauwe kaarten

GRONDWATER

Roodblauwe vochtindicaties van Von Frijtag Drabbe

https://www.historischwaterbeheer.wur.nl/


Grondwater - modellen

GRONDWATER MODELBEREKENINGEN

https://www.dinoloket.nl/ondergrondmodellen


Handboek STOWA


Nederlands hydrologisch instrumentarium


Klimap

KLIMAP PROJECT

https://www.klimap.nl/


Hydrologie - Oppervlaktewater en haar historie en management (bv. waterstaatskaarten, legger Waterschap en peilvakken).

 

Hydrologie - Vochtindicaties oppervlakkig systeem mbv.  historische graslandkarteringen (CABO-kaarten).
VEGETATIE


Vegetatie - tools


Vegetatie - tools

VEGETATIE TOOLS:

SynBioSys

Turboveg en Expert

Iteratio

Landelijke Vegetatie(opnamen) Databank (LVD)

Waternood

https://www.synbiosys.alterra.nl/


Handboek vegetatiekunde


Nationale Databank Vegetatie en Habitatkaarten

Soorten verspreiding NDFF

VERSPREIDINGSGEGEVENS PLANTEN EN DIERSOORTEN

https://www.ndff.nl/


Verspreidingsatlas

SOORTEN VERSPREIDINGSATLASSEN

https://www.verspreidingsatlas.nl/
HISTORISCH LANDGEBRUIK


Historisch landgebruik

Kennis huidige en historische landbouwpraktijk.

Landgebruik – Archeologie, huidig en historisch landgebruik, ruimtelijke ontwikkelingen (vb. diverse historische kaarten, toponiemen, ruimtelijke plannen).

https://www.topotijdreis.nl/

ook:

https://nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/home


Landelijk Grondgebruik Nederland (LGN)


Drukfactoren

DRUKFACTOREN

Uitleg over omgevings- en drukfactoren - VER-thema’s (Verzuring, Vermesting, Verdroging, Versnippering, Verontsysteming, Verhorsting, Verontrusting, Verzilting en Vertroebeling).

zie pagina over drukfactoren.


SENTINEL Playground Hub


Luchtfoto's


Atlas leefomgeving


Atlas Natuurlijk Kapitaal

ATLAS NATUURLIJK KAPITAAL

https://www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl/