Reflectie en Rapportage

Evaluatie van onderzoek en zeggingskracht van de conclusies.

Eindfase van het projectmatig werken - rapportage van het ecologisch onderzoek.


DOEL VAN DE VRAAG

Dit is het moment dat alle vragen en onderzoek samenkomen in een eindrapportage. De ecoloog doet verslag van het verloop van het onderzoek, eventuele aan-passingen en vooral de resul-taten, gebaseerd op de gemaakte keuzen. Daarbij is het van wezenlijk belang dat de ecoloog ook aangeeft wat de conse-quenties zijn van de gemaakte beslissingen over de zeggings-kracht van het onderzoek. 

 

Stel dat er is besloten om alleen een bureau-studie te doen, geen veldwerk. Dan is er geen beschik-king over observaties die je alleen in het veld kunt doen. Dan kon een hypothese ook niet in het veld worden getest, door bijvoor-beeld te kunnen kijken of ergens bepaalde plantensoorten voor-komen, of bodemtypen, of grond-waterstanden. Dan heeft het eindresultaat een grotere mate van onzekerheid. Dat moet de ecoloog in het eindrapport aan-geven en is belangrijk in het verwachtingsmanagement.

REFLECTIE

Reflectie en beoordeling.

 

Diagnose en maatregelen onder de loep

 • Kritische eigen beschouwing over methode en resultaten. 
 • Aangeven van onzekerheden en aannamen.
 • Welke diagnostische stappen of instrumenten zijn over-geslagen of minder uitvoerig gedaan? 
 • Gevolgen en voor welke onderdelen?
 • Second-opinion / kwaliteits-borging?

RAPPORTAGE

De verslaglegging

 

Rapportage

 • Samenvatting projectplan.
 • Werkhypothese, toetsing en resultaten.
 • Synthese: sturende processen in het gebied.
 • Relatie tussen sturende processen en geconstateerde problemen.
 • Mogelijke oplossings-richtingen en scenario’s.

ALS "NIET-EXPERT" OPDRACHTGEVER

 • Bottom-line is de vraag: "krijg ik wat ik nodig heb?" 
 • Veldonderzoek is niet zoals in een laboratorium - het aantal onzekerheden is vele malen groter.
 • De landschapsecoloog analy-seert patronen en trends van planten(groepen), dieren en omgevingsfactoren zoals waterstanden.
 • Daaruit probeert de ecoloog de sturende factoren voor dat landschap te destilleren door middel van een synthese van alle voorliggend materiaal. 
 • Die sturende factoren worden dan weer in verband gebracht met de geconstateerde pro-blemen in het gebied.
 • Op basis daarvan kunnen ook oplossingsrichtingen worden geformuleerd.
 • Punt is nu dat de ecoloog eigenlijk goeddeels naar een "black-box" kijkt. Daar pro-beren we via patroon- en trendanalysen zicht op te krijgen - maar er blijven vaak tal van onzekerheden over. 
 • Als opdrachtgever moet je nu te weten komen hoe groot en hoe ernstig die onzekerheden zijn. Wat is de impact daarvan op de toepassing van het resultaat?
 • De landschapsecoloog moet daar gaande het project al op wijzen, en moet dat na afloop helder maken. Daar zou je als opdrachtgever niet om hoeven vragen!