hulpmiddelen lesa

beknopt overzicht van online hulpmiddelen voor een lesa.


DIT OVERZICHT WORDT NOG AAN GEWERKT, verbeterd en uitgebreid

Bijvoorbeeld toevoegen van tutorials. Dit moet nog ontwikkeld worden.

Checklist

Download
LESA Checklist - landschaps-ecologische gebieds-diagnose
PDF van STAP 1-6
LESA Checklist - landschapsecologische g
Adobe Acrobat document 425.9 KB

wat is een lesa?

Download
LESA of LELI - Oktober 2021
LESA of LELI - Oktober 2021.pdf
Adobe Acrobat document 4.5 MB


bodem - profielen en verspreiding lagen

BODEM

Geologie - Diep (oud) en Ondiep (Kwartair).

https://www.dinoloket.nl/ondergrondmodellen

 

6 BRO-modellen toegelicht:

https://storymaps.arcgis.com/stories/e63620dd6aab44caa70fa0f796b0316d


Palaeogeografische kaarten


bodem - hoogtekaarten

BODEM

Fysische Geografie - Landschapsvormen en hoogteligging (via AHN).

https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/


Gradientenkaart


BODEMWARMTE


bodem - bodemdaling


Bodem - bodemkaarten

BODEMPROFIELEN

Bodem - Verspreiding bodemtypen en  bodemkenmerken (bv. kalk, ijzer, organische stof, etc.).

https://www.dinoloket.nl/ondergrondmodellen


klimaateffectatlas
GRONDWATER - kwaliteit


roodblauwe kaarten

GRONDWATER

Roodblauwe vochtindicaties van Von Frijtag Drabbe

https://www.historischwaterbeheer.wur.nl/


grondwater - modellen

GRONDWATER MODELBEREKENINGEN

https://www.dinoloket.nl/ondergrondmodellen


Hydrologie - Oppervlaktewater en haar historie en management (bv. waterstaatskaarten, legger Waterschap en peilvakken).

 

Hydrologie - Vochtindicaties oppervlakkig systeem mbv.  historische graslandkarteringen (CABO-kaarten).


Handboek STOWA


NEDerlands hydrologisch instrumentarium


Klimap

KLIMAP PROJECT

https://www.klimap.nl/
Vegetatie - tools


vegetatie - tools

VEGETATIE TOOLS:

SynBioSys

Turboveg en Expert

Iteratio

Landelijke Vegetatie(opnamen) Databank (LVD)

Waternood

https://www.synbiosys.alterra.nl/


Handboek vegetatiekunde


SOORTEN GEGEVENS NDFF

VERSPREIDINGSGEGEVENS PLANTEN EN DIERSOORTEN

https://www.ndff.nl/


Verspreidingsatlas

SOORTEN VERSPREIDINGSATLASSEN

https://www.verspreidingsatlas.nl/
Historisch landgebruik

Kennis huidige en historische landbouwpraktijk.

Landgebruik – Archeologie, huidig en historisch landgebruik, ruimtelijke ontwikkelingen (vb. diverse historische kaarten, toponiemen, ruimtelijke plannen).

https://www.topotijdreis.nl/

ook:

https://nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/home


landelijk grondgebruik nederland (LGN)


drukfactoren

DRUKFACTOREN

Uitleg over omgevings- en drukfactoren - VER-thema’s (Verzuring, Vermesting, Verdroging, Versnippering, Verontsysteming, Verhorsting, Verontrusting, Verzilting en Vertroebeling).

zie pagina over drukfactoren.


SENTINEL PLAYGROUND HUB


Luchtfotos


Atlas leefomgeving


atlas natuurlijk kapitaal

ATLAS NATUURLIJK KAPITAAL

https://www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl/