Projectstappen lesa


STAP

OMSCHRIJVING

1 – INTAKE

 

DOEL: De vraag helder krijgen en helpen bepalen wat er nodig is: een LESA of LELI.

·         OPDRACHTGEVER EN OPDRACHTNEMER

o    Afstemmen van informatiebehoefte en –voorziening: vraag, beschikbare middelen, tijd, inzet, mogelijkheden en risico’s. Detailniveau, hoofdvragen en deelvragen, etc. 

o    Zaken nu vermelden vermijdt risico’s later in het project.

o    We zetten een vraag altijd in een landschapssystematische context om ecologische vragen te kunnen beantwoorden.

o    Meest geëigende detailniveau voor de situatie?

2 – PROJECTPLAN

 

DOEL: Projectmatige aanpak van de LESA/LELI.

·         OPDRACHTGEVER EN OPDRACHTNEMER

o    Vastleggen van doel en verwachtte resultaten van het project.

o    Maken van realistische afspraken, in goed overleg en met oog voor het projectdoel.

o    Bij afwijken van de afspraken: samen de consequenties in beeld brengen en daar afspraken over maken. Speelruimte en procedure moeten helder zijn.

o    Organisatiestructuur rondom het advies: heldere rollen, taken en verantwoordelijkheden.

o    Bij de keuze van instrumenten en diagnostische stappen: uitwerken detailniveau en zeggingskracht. Wat zijn consequenties en risico's van NIET uitvoeren van onderdelen.

3 – UITVOERING

 

DOEL: informatie verzamelen, toetsen hypothesen.

Begrijpen sturende factoren

·         OPDRACHTNEMER

o    Uitvoeren van het gezamenlijke projectplan.

o    Periodieke afstemming over voortgang - mee- en tegenvallers. Bijstelling van het project.

o    Doorlopen van het afgesproken diagnostisch proces met gebruikmaking van het gekozen instrumentarium.

o    Oog houden voor nieuwe onverwachte aspecten en voor onzekerheden uit het projectplan. Hoe wordt daar mee omgegaan?

4 – RAPPORTAGE

 

DOEL: Verslag van bevindingen, suggesties voor de toekomst

·         OPDRACHTNEMER en OPDRACHTGEVER

o    Antwoord op de vragen uit de intake en het projectplan.

o    Overzicht van de ecologische sturende processen, oorzaken van problemen, mogelijke oplossingen.

o    Maatregelscenario’s en afweging van ecologische en economische belangen.

o    Mate van zeggingskracht van de antwoorden – zijn er lacunes in kennis?

o    Presentatie en acceptatieprocedure eindrapport.