instrumentarium lesa


Welke instrumenten staan ter BEschikking?

Bij het uitvoeren van een LESA volgens de diagnostische stappen worden verschillende specifieke hulpmiddelen ingezet – zie het schema en de tabel hieronder. Dat spitst zich veelal toe op de analyse van patronen en trends daarin en het afleiden van processen daaruit.

 

Een uitgebreider overzicht voorzien van weblinks is te vinden bij HULPMIDDELEN LESA.

 

HOOFD-FACTOR

INSTRUMENTEN - WAAR KIJKEN WE DAN NAAR: PATRONEN, FUNCTIES, TRENDS

BODEM

 • Klimatologie - Setting.
 • Geologie - Diep (oud) en Ondiep (Kwartair).
 • Geologie - Bodemdaling.
 • Fysische Geografie - Landschapsvormen en hoogteligging (via AHN).
 • Bodem - Verspreiding bodemtypen en  bodem-kenmerken (bv. kalk, ijzer, organische stof, etc.).
 • Bodem - bacteriën en schimmels (eDNA), micro-organismen en ongewervelden tbv. biotische bodemgesteldheid.

WATER

 • Hydrologie - Diepe systeem (functioneren en gebruik ervan zoals grondwateronttrekkingen).
 • Hydrologie - Oppervlakkige systeem (peilbuizen) – 1e Watervoerend Pakket (functioneren en gebruik ervan zoals grondwateronttrekkingen).
 • Hydrologie - Oppervlaktewater en haar historie en management (bv. waterstaatskaarten, legger Waterschap en peilvakken).
 • Hydrologie - Vochtindicaties oppervlakkig systeem mbv. Rood-Blauw kaarten (Frijtag Drabbe) en historische graslandkarteringen (CABO-kaarten).

PLANT EN DIER

 • Vegetatie - Vegetatietypen.
 • Vegetatie - (Indicator) soorten verspreiding.
 • Fauna – Soortenverspreiding en leefgebieden.

MENS

 • Landgebruik – Archeologie, huidig en historisch landgebruik, ruimtelijke ontwikkelingen (vb. diverse historische kaarten, toponiemen, ruimtelijke plannen).
 • Kennis huidige en historische landbouwpraktijk.
 • Veldwerk - Moment en frequentie van veldbezoeken.
 • Drukfactoren - VER-thema’s (Verzuring, Vermesting, Verdroging, Versnippering, Verontsysteming, Verhorsting, Verontrusting, Verzilting en Vertroebeling).
 • Rapportages – Bestaande beschrijvingen over het gebied.